0

Lưu ý khi nộp bài ⚠️

posted on March 11, 2021, 8:48 a.m.

Một số lưu ý khi nộp bài lên hệ thống.

  1. Xóa tất cả mã gỡ lỗi và các lời nhắc đầu vào khỏi mã chương trình của bạn trước khi gửi. Giám khảo rất nghiêm khắc - yêu cầu đầu ra của bạn phải khớp với đáp án hoàn toàn.
  2. Bạn lấy dữ liệu chuẩn từ bàn phím và xuất dữ liệu ra màn hình, lưu ý không đọc ghi tệp input, output, vì hệ thống không cho phép làm điều này.
  3. Bạn không cần phải chờ đọc được tất cả đầu vào của bài toán rồi mới tiến hành xuất đầu ra. Bạn có thể xuất đầu ra khi đang đọc đầu vào vì hệ thống sẽ chuyển hướng đầu ra thành một tệp độc lập.
  4. Bạn không được sử dụng thư viện conio.h (C) hoặc crt (Pascal), cũng như không sử dụng lệnh dừng màn hình như: getch() (C) hay readln (Pascal)...,
  5. Không tạo giao diện GUI. Không có bài toán nào trên hệ thống sẽ yêu cầu điều này.
  6. Đối với ngôn ngữ Java, không tạo nhiều hơn một Scanner trong chương trình của bạn.

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.