Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
postcard VƯỜN HOA LQĐ BĐ 200.00 19.5% 6
hackathon HACKATHON LQĐ BĐ 200.00 22.7% 8
coutseq PHÂN TÍCH SỐ LQĐ BĐ 200.00 29.6% 8
apzip apzip LQĐ BĐ 200.00 0.0% 0
sonnha Sơn nhà LQĐ BĐ 200.00 12.5% 1
easy_geometry Hình học cơ bản Bài tự nấu 350.00 50.0% 1
easy_generating_func Hàm sinh cơ bản Bài tự nấu 300.00 5.6% 1
easy_steiner_tree Cây Steiner cơ bản Bài tự nấu 200.00 14.3% 1
easy_parallel_bs Chặt nhị phân song song cơ bản Bài tự nấu 250.00 26.3% 1
bitset_tree Trò chơi trên xâu nhị phân 🎲🎮 Bài tự nấu 400.00 61.5% 1
selection_sort Sắp xếp chọn Uncategorized 400.00 20.0% 3
tht2023_bd_virus THT Bình Định 2023 - VIRUS Bài tự nấu 500.00 22.2% 1
qgcd Két sắt Contest 1.00 15.0% 9
epic_bucket_problem Fill the Bucket Nhập môn lập trình 300.00 18.6% 2
ktree Quan hệ Contest 1.00 15.6% 2
ttree Trốn tìm Contest 1.00 68.2% 13
thanhtruot Thanh Trượt Contest 1.00 32.3% 31
easy_gametheory Lý thuyết trò chơi cơ bản Bài tự nấu 400.00 37.5% 2
easy_bitmask Xử lí bit cơ bản Bài tự nấu 400.00 28.3% 4
easy_combinatorics Tổ hợp cơ bản Bài tự nấu 300.00 12.9% 5
easy_dnc Chia để trị cơ bản Bài tự nấu 200.00 26.1% 22
pisano_count Đếm chu kỳ Pisano Bài tự nấu 500.00 20.0% 2
apowerb_compare ~A^B~ comparison Xử lí số lớn 100.00 42.9% 12
interactivetest Đoán số Uncategorized 100.00 33.9% 8
httd Hai từ tương đương LQĐ BĐ 200.00 30.4% 10
bungee Nhảy bungee Bài tự nấu 250.00 29.6% 3
star Độ ổn định HSG tỉnh 12 500.00 16.1% 1
chiathuong Chia thưởng LQĐ BĐ 200.00 51.9% 26
cbran Chuồng bò LQĐ BĐ 200.00 53.8% 5
pgp_simplord Pink Green Peacock và tiết học Toán thú vị Bài tự nấu 300.00 13.3% 1
j2008dbrr1 Ctrl-C + Ctrl-V Bài tự nấu 400.00 29.4% 1
nenso Nén số LQĐ BĐ 100.00 25.0% 17
document Thu thập tài liệu LQĐ BĐ 200.00 3.8% 2
cntseq Đếm dãy con LQĐ BĐ 100.00 0.0% 0
lcmlist lcmlist LQĐ BĐ 100.00 41.6% 29
valy Xếp valy LQĐ BĐ 200.00 51.9% 34
nprime NPRIME LQĐ BĐ 200.00 22.4% 21
removedigitgame2 Lật Kèo Thằng Tèo (bản khó) Nhập môn lập trình 400.00 18.2% 3
dp2 DP2 LQĐ BĐ 200.00 31.9% 17
sothang Tính số tháng để được số tiền N1 LQĐ BĐ 100.00 16.0% 13
baia Bài A LQĐ BĐ 200.00 65.6% 16
advacute Tổ chức sơ tán LQĐ BĐ 200.00 54.2% 27
simple_fft_1 Mừng giao diện mới Nhập môn lập trình 300.00 17.0% 4
removedigitgame Lật Kèo Thằng Tèo Quy hoạch động 200.00 4.6% 6
ongliemseason1 Ông Liêm Chặt Tre Xử lí số lớn 300.00 10.9% 2
ticket Vé Rạp Phim Tin Học Trẻ 400.00 6.4% 8
mgame Trò chơi toán học LQĐ BĐ 200.00 10.7% 19
sumdg SUMDG LQĐ BĐ 200.00 18.1% 22
tax Thu Thuế Contest 100.00 11.4% 3
inspect Thị Sát Contest 100.00 24.2% 6