Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
bitset_tree Trò chơi trên xâu nhị phân 🎲🎮 Bài tự nấu 400.00 55.6% 1
selection_sort Sắp xếp chọn Uncategorized 400.00 25.9% 2
tht2023_bd_virus THT Bình Định 2023 - VIRUS Bài tự nấu 500.00 50.0% 1
qgcd Két sắt Contest 1.00 19.6% 7
epic_bucket_problem Fill the Bucket Nhập môn lập trình 300.00 28.3% 2
ktree Quan hệ Contest 1.00 19.6% 2
ttree Trốn tìm Contest 1.00 66.7% 12
thanhtruot Thanh Trượt Contest 1.00 30.2% 24
easy_gametheory Lý thuyết trò chơi cơ bản Bài tự nấu 400.00 40.0% 2
easy_bitmask Xử lí bit cơ bản Bài tự nấu 400.00 28.3% 4
easy_combinatorics Tổ hợp cơ bản Bài tự nấu 300.00 12.1% 4
easy_dnc Chia để trị cơ bản Bài tự nấu 200.00 26.4% 16
pisano_count Đếm chu kỳ Pisano Bài tự nấu 500.00 20.0% 2
apowerb_compare ~A^B~ comparison Xử lí số lớn 100.00 43.6% 12
interactivetest Đoán số Uncategorized 100.00 35.7% 4
httd Hai từ tương đương LQĐ BĐ 200.00 30.4% 10
bungee Nhảy bungee Bài tự nấu 250.00 36.4% 3
star Độ ổn định HSG tỉnh 12 500.00 16.1% 1
chiathuong Chia thưởng LQĐ BĐ 200.00 54.8% 24
cbran Chuồng bò LQĐ BĐ 200.00 53.8% 5
pgp_simplord Pink Green Peacock và tiết học Toán thú vị Bài tự nấu 300.00 13.3% 1
j2008dbrr1 Ctrl-C + Ctrl-V Bài tự nấu 400.00 29.4% 1
nenso Nén số LQĐ BĐ 100.00 27.9% 15
document Thu thập tài liệu LQĐ BĐ 200.00 7.4% 2
cntseq Đếm dãy con LQĐ BĐ 100.00 0.0% 0
lcmlist lcmlist LQĐ BĐ 100.00 35.0% 18
valy Xếp valy LQĐ BĐ 200.00 56.3% 22
nprime NPRIME LQĐ BĐ 200.00 19.4% 17
removedigitgame2 Lật Kèo Thằng Tèo (bản khó) Nhập môn lập trình 400.00 11.8% 2
dp2 DP2 LQĐ BĐ 200.00 30.6% 15
sothang Tính số tháng để được số tiền N1 LQĐ BĐ 100.00 16.0% 13
baia Bài A LQĐ BĐ 200.00 68.2% 14
advacute Tổ chức sơ tán LQĐ BĐ 200.00 50.9% 22
simple_fft_1 Mừng giao diện mới Nhập môn lập trình 300.00 18.4% 4
removedigitgame Lật Kèo Thằng Tèo Quy hoạch động 200.00 4.9% 5
ongliemseason1 Ông Liêm Chặt Tre Xử lí số lớn 300.00 10.9% 2
ticket Vé Rạp Phim Tin Học Trẻ 400.00 6.5% 8
mgame Trò chơi toán học LQĐ BĐ 200.00 10.7% 19
sumdg SUMDG LQĐ BĐ 200.00 17.8% 21
tax Thu Thuế Contest 100.00 11.4% 3
inspect Thị Sát Contest 100.00 24.2% 5
quarantine Cách Ly Contest 100.00 28.6% 9
chonso Chọn số LQĐ BĐ 200.00 18.9% 15
seq2 Khớp dữ liệu LQĐ BĐ 200.00 90.9% 9
maxdif2 Hiệu lớn nhất LQĐ BĐ 200.00 33.9% 18
countprd Đếm các thừa số nguyên tố LQĐ BĐ 200.00 21.6% 33
cnet Truyền tin trên mạng LQĐ BĐ 200.00 0.0% 0
number Giá trị lớn nhất LQĐ BĐ 200.00 0.0% 0
kinhdoanh Kinh Doanh LQĐ BĐ 100.00 45.6% 23
dfsbrg2 Xây cầu 2 LQĐ BĐ 200.00 32.6% 13