Problem list

ID Problem Category Points % AC # AC
valy Xếp valy LQĐ BĐ 200.00 83.3% 15
sumfibo2 SUMFIBO LQĐ BĐ 100.00 25.0% 2
nfibo nfibo LQĐ BĐ 200.00 26.7% 3
nprime NPRIME LQĐ BĐ 200.00 19.7% 12
removedigitgame2 Lật Kèo Thằng Tèo (bản khó) Nhập môn lập trình 400.00 14.3% 1
dp2 DP2 LQĐ BĐ 200.00 31.6% 15
sothang Tính số tháng để được số tiền N1 LQĐ BĐ 100.00 0.0% 0
baia Bài A LQĐ BĐ 200.00 68.2% 14
advacute Tổ chức sơ tán LQĐ BĐ 200.00 50.0% 11
simple_fft_1 Mừng giao diện mới Nhập môn lập trình 300.00 36.8% 2
removedigitgame Lật Kèo Thằng Tèo Quy hoạch động 200.00 7.6% 5
ongliemseason1 Ông Liêm Chặt Tre Xử lí số lớn 300.00 9.5% 2
ticket Vé Rạp Phim Tin Học Trẻ 400.00 5.0% 2
mgame Trò chơi toán học LQĐ BĐ 200.00 10.8% 18
sumdg SUMDG LQĐ BĐ 200.00 17.4% 19
tax Thu Thuế Contest 100.00 12.9% 3
inspect Thị Sát Contest 100.00 23.7% 4
quarantine Cách Ly Contest 100.00 26.5% 7
chonso Chọn số LQĐ BĐ 200.00 18.2% 14
seq2 Khớp dữ liệu LQĐ BĐ 200.00 90.9% 9
maxdif2 Hiệu lớn nhất LQĐ BĐ 200.00 35.2% 17
countprd Đếm các thừa số nguyên tố LQĐ BĐ 200.00 29.0% 25
cnet Truyền tin trên mạng LQĐ BĐ 200.00 0.0% 0
number Giá trị lớn nhất LQĐ BĐ 200.00 0.0% 0
kinhdoanh Kinh Doanh LQĐ BĐ 100.00 50.0% 22
dfsbrg2 Xây cầu 2 LQĐ BĐ 200.00 30.0% 11
bag2 Cai tui 2 LQĐ BĐ 200.00 55.4% 39
erasingzeroes136 Xóa các chữ số 0 LQĐ BĐ 200.00 49.3% 27
room16 Căn phòng kỳ diệu LQĐ BĐ 200.00 6.0% 8
cmap Tô màu bản đồ Contest 200.00 0.0% 0
rsgraph rsgraph Contest 200.00 16.7% 1
color Color Contest 200.00 0.0% 0
alptour Hành trình du lịch LQĐ BĐ 200.00 68.8% 8
chinhphuong Số chính phương LQĐ BĐ 200.00 67.7% 41
seq Dãy số LQĐ BĐ 200.00 33.0% 62
water Xếp hàng uống nước LQĐ BĐ 200.00 18.8% 24
swgp DÃY CON CHUNG LQĐ BĐ 200.00 5.9% 1
palindstr125 Chuỗi con đối xứng LQĐ BĐ 200.00 41.7% 33
substr124 Chuỗi con LQĐ BĐ 200.00 38.8% 37
rouding Làm tròn số LQĐ BĐ 200.00 44.9% 35
muarau114 Mua rau rẻ nhất LQĐ BĐ 200.00 52.1% 37
uocxau121 Ước chuỗi LQĐ BĐ 200.00 53.7% 20
sodoixung60 Số đối xứng LQĐ BĐ 200.00 62.6% 53
minmul MINMUL DHBB 200.00 9.6% 5
msarr MSARR DHBB 200.00 34.4% 13
seqsqr SEQSQR DHBB 200.00 53.1% 25
xeptrung Xếp trứng LQĐ BĐ 200.00 32.5% 34
keyboard2 Máy đánh chữ DHBB 200.00 66.7% 5
gcollect Ăn khế trả vàng DHBB 200.00 0.0% 0
height Chiều cao DHBB 200.00 30.2% 12