0

Xếp hạng được chuyển sang Elo-MMR

posted on Aug. 23, 2021, 6:55 p.m.

Do hệ thống xếp hạng của Topcoder có một lỗ hổng dẫn đến việc giữ vị trí xếp hạng cao trong tất cả cuộc thi là không cần thiết nên hiện tại oj.lequydon.net đã chuyển sang một hệ thống xếp hạng mới là Elo-MMR.

Tên Khoảng rating
Newbie <1200
Pupil 1200 - 1399
Specialist 1400 - 1599
Expert 1600 - 1899
Candidate Master 1900 - 2199
Master 2200- 2299
International Master 2300 - 2399
Grandmaster 2400 - 2599
International Grandmaster 2600 - 2899
Legendary Grandmaster ≥ 2900

Chi tiết


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.