0

Hướng dẫn kích hoạt chế độ tối (dark mode)

posted on Feb. 6, 2023, 7:55 p.m.

Bạn có thể kích hoạt chế độ tối (dark mode) bằng cách truy cập vào Trang cá nhân -> Chỉnh sửa tiểu sử -> Site theme -> Chọn chế độ Light/Dark/Phụ thuộc vào hệ thống -> Cập nhật Profile

Chú ý: Tính năng Dark mode chỉ xuất hiện khi đã bật tính năng thử nghiệm trong trang cá nhân


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.