5

Submit Scratch

posted on Sept. 9, 2023, 7:49 p.m.

Hệ thống OJ đã hỗ trợ ngôn ngữ lập trình Scratch, Scratch chỉ hỗ trợ chấm điểm qua file, các bước thực hiện như sau:

Code và lưu file định dạng *.sb3

Submit code

Chọn ngôn ngữ Scratch


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.