Hello, World!

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Chào mừng đến với oj.lequydon.net!

Trong nhiệm vụ này, bạn chỉ cần in ra thông báo Hello, World! - giám khảo rất khó tính, vì vậy bạn phải viết nó với cùng một cách viết hoa và dấu câu.

Dưới đây là một số giải pháp ví dụ bằng một số ngôn ngữ. Sau khi bạn đã hoàn thành công việc, hãy thử các bài toán khác khó hơn như A cộng B.

C++

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {
  cout << "Hello, World!" << endl;
  return 0;
}

C

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello, World!\n");
  return 0;
}

Python 2/3

print("Hello, World!")

Java

public class HelloWorld {
  public static void main(String[] args) {
    System.out.println("Hello, World!");
  }
}

Pascal

program helloworld;
begin
 writeln('Hello, World!');
end.

JavaScript

print('Hello, World!');

Turing

put "Hello, World!"

Haskell

main = putStrLn "Hello, World!"

Perl

print "Hello, World!"

PHP

<?php
  echo "Hello, World!";
?>

C Sharp

```C# using System;

class HelloWorld { public static void Main(string[] args) { Console.WriteLine("Hello, World!"); } }

##D

```D
import std.stdio;

void main()
{
  printf("Hello, World!");
}

Go

package main

import "fmt"

func main() {
  fmt.Println("Hello, World!")
}

Scala

object helloworld extends App {
  println("Hello World!")
}

Swift

print("Hello, World!")

Kotlin

fun main(args: Array<String>) {
  print("Hello, World!")
}

Racket

#lang racket
(displayln "Hello, World!")

Ruby

puts 'Hello, World!'

Rust

fn main() {
  println!("Hello, World!");
}

OCaml

print_string "Hello, World!\n";

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.