Tổng chẵn hay lẻ

View as PDF

Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Cho ba số nguyên dương ~A~, ~B~ và ~K~. Hãy kiểm tra xem tổng ~K~.~a_1~ + ~K~.~a_2~ + …+ ~K~.~a_r~ , trong đó ~a_1~, ~a_2~, …, ~a_r~ là một dãy số nguyên dương liên tục với ~a_1~ = ~A~ và ~a_r~ = ~B~ là một số chẵn hay số lẻ.

Ví dụ: với ~A~ = 4, ~B~ = 7 và ~K~ = 3, ta có tổng: 3.2 + 3.3 + 3.4 = 3.9 = 27 là một số lẻ.

Dữ liệu vào gồm:

 • Dòng tiên ghi số ~T~ là số test trong tệp (~0 < T ≤ 10~)
 • ~T~ dòng tiếp theo mỗi dòng ghi ba số ~A~, ~B~, ~K~ tương ứng với mỗi test, mỗi số cách nhau một dấu cách và có không quá 15 chữ số.

Kết quả:

Ghi "YES" nếu tổng tìm được là số chẵn, "NO" nếu tổng tìm được là số lẻ.

Ví dụ:
INPUT
2
2 4 2
2 4 3
OUTPUT:
YES
NO

Biết rằng: có 75% số tests có ~T ≤ 6~; ~A, B ≤ ~~10^6~; ~K ≤ ~~10^9~.


Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  ImGayMaam  commented on April 20, 2024, 1:16 p.m.

  i like gawrgura


 • 3
  vohoangkh4ng  commented on Sept. 23, 2022, 3:38 p.m.

  https://ideone.com/hMDthF


 • -4
  anhtuan2007  commented on Sept. 9, 2022, 7:53 a.m.

  iloveamelia