Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Người ta khởi tạo một đồ thị có hướng gồm ~10^{9}~ đỉnh, các đỉnh được đánh số từ 1 đến ~10^{9}~ . Ban đầu đồ thị không có cung nào. Người ta lần lượt thêm các cung vào đồ thị bởi ~m~ lệnh dạng Add(~u, v~): thêm một cung nối từ đỉnh ~u~ đến đỉnh ~v~ trên đồ thị.

Yêu cầu: Cho trước hai đỉnh ~s~ và ~t~. Hãy cho biết số thứ tự của lệnh Add đầu tiên mà sau thời điểm thực hiện lệnh Add đó, ta có thể đi từ ~s~ đến ~t~ theo các cung của đồ thị

Input:

  • Dòng 1 chứa ba số nguyên dương ~m, s, t~ (~m \leq 10^{5}; s \neq t~)
  • ~m~ dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi hai số nguyên ~u, v~ tương ứng là một lệnh Add(~u, v~)

Output: Một số duy nhất là số thứ tự lệnh Add tìm được, trong trường hợp không thể đi từ ~s~ đến ~t~ cho dù thực hiện tất cả các lệnh Add thì ghi số 0.

Ví dụ Input

5 1 5
1 2
3 5
3 1
2 3
2 4

Output

4

Nguồn: NTB Hải Dương


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.