~A^B~ comparison

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 0.2s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem source:
My kitchen
Problem type

Cho ~q~ truy vấn, xử lý các truy vấn như sau:

Với mỗi truy vấn, cho ~4~ số ~a, b, c, d~. Bạn cần kiểm tra xem số nào lớn hơn trong hai số ~a^b~ và ~c^d~.

Input

  • Dòng đầu tiên chứa một số nguyên dương ~q~ ~(q \leq 10^5)~.
  • ~q~ dòng sau, mỗi dòng chứa ~4~ số nguyên dương ~a, b, c, d~ ~(2 \leq a, b, c, d \leq 10^6)~.

Output

  • Gồm ~q~ dòng, dòng thứ ~i~ thể hiện cho truy vấn thứ ~i~. Cụ thể, nếu ~a_i^{b_i} > c_i^{d_i}~ thì in ra Greater, ngược lại nếu ~a_i^{b_i} < c_i^{d_i}~ thì in ra Lesser.
  • Dữ liệu đảm bảo rằng không có bộ ~a, b, c, d~ nào mà ~a_i^{b_i} = c_i^{d_i}~.

Sample Input

3
2 4 3 2
2 5 3 4
4 2 5 2

Sample Output

Greater
Lesser
Lesser

Notes

Vì ~2^4=16 > 3^2=9~ nên in ra Greater.

Vì ~2^5=32 < 3^4=81~ nên in ra Lesser.

Vì ~4^2=16 < 5^2=25~ nên in ra Lesser.

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
1 ~20~ ~a, b, c, d \le 10 ~
2 ~20~ ~a, b, c, d, q \le 100~
3 ~60~ Không ràng buộc gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    UltimateWiener  commented on Jan. 15, 2024, 4:47 a.m.

    Test cho subtask 2 đã được cập nhật lại, whoops.