Chia thưởng

View as PDF

Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Có m phần thưởng đem chia cho n học sinh giỏi đã được xếp hạng sao cho học sinh giỏi hơn không ít phần thưởng hơn. Có bao nhiêu cách khác nhau để thực

hiện cách chia?

Dữ liệu vào: Hai số m, n cách nhau 1 dấu cách

Dữ liệu ra: Ghi ra số cách chia m phần thưởng cho n học sinh.

Ví dụ:
Input
5 3
Output
5

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.