Số lần xuất hiện

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Cho một dãy gồm ~n~ số nguyên dương ~A_1, A_2,…, A_n~. (~N ≤ 10^5, Ai ≤ 10^6~).

Yêu cầu: Hãy in ra tất cả các số trong mảng ~A~ cùng với số lần xuất hiện của chúng.

Dữ liệu vào

  • Dòng đầu chứa số ~n~
  • Dòng thứ hai chứa ~n~ số nguyên dương ~A_1, A_2,…, A_n~.

Kết quả

  • Gồm ~n~ dòng, mỗi dòng ghi số hạng thứ ~A_i~ và số lần xuất hiện của chúng

Sample Input

9
2 3 1 2 3 4 5 4 3

Sample Output

2 2
3 3
1 1
2 2
3 3
4 2
5 1
4 2
3 3

Comments

Please read the guidelines before commenting.