Đếm dãy con

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho dãy số nguyên ~a_1,a_2,…,a_n~. Một dãy con là dãy được lập từ dãy đã cho bằng cách giữ lại một đoạn liên tiếp các số cạnh nhau. Giá trị của một dãy được tính bằng giá trị của phần tử lớn nhất trong dãy. Viết chương trình xác định với mỗi truy vấn dạng L,R hãy đếm xem có bao nhiêu dãy con của dãy đã cho có giá trị nằm trong đoạn [L,R]?

Dữ liệu:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương ~n≤10^6;~
  • Dòng thứ hai chứa n số nguyên dương ~a_1,a_2,…,a_n (a_i≤10^9 );~
  • Dòng thứ ba ghi số nguyên dương ~m≤10^6~ - số lượng truy vấn m dòng cuối cùng, mỗi dòng chứa hai số nguyên ~L,R (1≤L≤R≤10^9 )~ - mô tả một truy vấn: Đếm xem có bao nhiêu dãy con có giá trị nằm trong [L,R]?.

Kết quả: Ghi ra Gồm m dòng, mỗi dòng ghi kết quả một truy vấn theo thứ tự xuất hiện trong file dữ liệu.

Ví dụ:
INPUT
3
1 2 3
3
1 2
2 3
3 3
OUTPUT
3
5
3

Giới hạn:

  • Subtask 1: 50% số test n,m≤1000
  • Subtask 2: 50% số test còn lại không có ràng buộc gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.