Chia để trị cơ bản

View as PDF

Submit solution


Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.5s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem source:
swishy's kitchen
Problem type
Allowed languages
C++ (Themis), Pascal, Python

Cho ~Q~ truy vấn, mỗi truy vấn gồm ~3~ số nguyên dương ~K~, ~X~, ~Y~. Tính chữ số thứ ~K~ sau dấu phẩy của số ~X/Y~ (Tất nhiên, nếu có ít hơn ~K~ chữ số sau dấu phẩy của số ~X/Y~, đáp án sẽ là ~0~).

Ví dụ:

  • ~2/5 = 0.4~, vậy nên số thứ ~6~ sau dấu phẩy của ~2/5~ là ~0~.
  • ~1234 / 2345 = 0.52622601279...~, vậy nên số thứ ~3~ sau dấu phẩy của ~1234/2345~ là ~6~.

Input

  • Dòng đầu tiên nhập vào số ~Q~ ~(Q \leq 2 \times 10^5)~.
  • ~Q~ dòng tiếp theo, mỗi dòng nhập vào ba số nguyên dương ~K~, ~X~, ~Y~ ~(K, X, Y \leq 10^9)~.

Output

  • Gồm ~Q~ dòng, dòng thứ ~i~ là kết quả của truy vấn thứ ~i~.

Sample Input

6
1 1234 2345
2 1234 2345
3 1234 2345
4 1234 2345
5 1234 2345
6 1234 2345

Sample Output

5
2
6
2
2
6

Scoring

Subtask Điểm Giới hạn
~1~ ~30 \% ~ ~Q \leq 10^3~, ~K, X, Y \leq 10~
~2~ ~30 \% ~ ~Q \leq 2 \times 10^5~, ~K, X, Y \leq 500~
~3~ ~40 \% ~ Không ràng buộc gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.