Bob hư hỏng

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00
Time limit: 2.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Bob152 tuy là 1 học sinh giỏi giang của lớp HK22 (hóa k22) nhưng anh ta có những thoái quen rất chi là hư hỏng.Bị giáo viên chủ nhiệm phàn nàn về những tật xấu của mình nhưng Bob152 không biết làm sao để bỏ đi những tật xấu ấy.Cuối cùng , ngày ấy cũng đã tới , cô chủ nhiệm điện về cho mẹ của Bob152 , sau khi Bob152 biểu diễn ảo thuật cho bút chì vào mặt 1 bạn trong lớp (https://youtu.be/L3oOldViIgY?t=113). Bob152 khai với mẹ tất cả n thoái quen tật xấu (~n \leq 4~ x ~10^5~ ) .Mẹ của Bob152 quyết định tẩn cho Bob152 k trận đòn(~1 \leq k \leq 2~ x ~10^5~).

Các thoái quen tất xấu có liên kết với nhau qua n-1 đường dây nơ rông sao cho tất cả tật xấu đều có liên kết với nhau gián tiếp hoặc trực tiếp.

Biết rằng mỗi trận đòn Bob152 ăn thì Bob152 phải bỏ đi tất cả thoái quen được xem như là lá của cây.

Mẹ anh ta không biết nếu mình tẩn ~k~ trận đòn thì sẽ còn bao nhiêu thoái hư tật xấu nên đã nhờ các bạn lập trình tính toán xem sau khi tẩn ~k~ trận đòn thì Bob152 sẽ còn bao nhiêu tật xấu để mẹ Bob152 có thể dùng biện pháp mạnh tay hơn.

Lưu ý : Khi cây nơ rong của Bob152 còn 0 tật xấu thì đánh thêm chục trận thì nó cũng còn 0 tật xấu.

Input :

Dòng thứ nhất chứa ~T~ là số test mà mẹ Bob152 đưa(~T \leq 1000~).

Dòng thứ nhất của từng test : gồm 2 số ~n~( ~1 \leq n \leq 4~ x~10^5~) và k(~1 \leq k \leq 2~ x ~10^5~) theo đề bài.

~n-1~ Dòng tiếp theo lần lượt là 2 số ~u~(~1 \leq u \leq n~) và v(~1 \leq v \leq n~ ) thể hiện có sự kết nối giữa tật xấu ~u~ và tật xấu ~v~.

Output:

Số tật xấu còn lại của Bob152 sau khi bị mẹ đánh.

Example input :

3
5 1
5 1
3 2
2 1
5 4
6 2
5 1
2 5
5 6
4 2
3 4
7 1
4 3
5 1
1 3
6 1
1 7
2 1

Example output :

3
1
2

Subtask 1 : ~n \leq 10~ và ~T \leq 100.~(15 % )

Subtask 2 : ~n \leq 10^3~ và tổng ~T \leq 400.~ (25 %)

*Subtask 3 : * Không ràng buộc gì thêm và tổng ~n~ của tất cả các test ~ \leq 4~ x ~10^5~. (60%)

* giải thích testcase 1 : *

Trước khi đánh :

Sau khi đánh k = 1 trận :

Vậy tật xấu của Bob152 chỉ còn có 3 tật. Ah shit , here we go again.


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.