PHẦN THƯỞNG

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Nhằm động viên anh em trong công ty hăng hái làm việc để hoàn thành kế hoạch sản xuất Ban Giám đốc quyết định khen thưởng ~k~ công nhân trong số ~n~ đang làm việc và việc trao thưởng được tiến hành ngay trên dây chuyền sản xuất. Tại đó mỗi công nhân chỉ nhìn thấy người bên phải và bên trái của mình, người ở đầu và cuối dây chuyền chỉ nhìn thấy một người cạnh mình. Việc lựa chọn những người được khen thưởng phải đảm bảo sao cho không có không có hai người cạnh nhau trên dây chuyền cùng được thưởng. Có nhiều cách khác nhau để lựa chọn những người được khen thưởng.

Ví dụ, với ~n=5~ và ~k=2~ ta có 6 cách chọn khác nhau.

Yêu cầu: Cho ~n~ và ~k~ (~1 ≤ k < n ≤ 10^5~). Hãy xác định số cách chọn theo mô đun ~m~ ~(2 ≤ m ≤ 10^9+7)~.

Dữ liệu: gồm một dòng chứa 3 số nguyên ~n, k~ và ~m~.

Kết quả: Đưa ra một số nguyên – kết quả tìm được.

Ví dụ:
INPUT
5 2 673
OUTPUT
6

Chú ý:

 • 25% số test ứng 25% số điển có ~n \leq 20~
 • 25% số test ứng 25% số điểm có ~n \leq 5000~
 • 25% số test ứng 25% số điểm có ~n \leq 10^5, m = 10^9+7~
 • 25% số test ứng 25% số điểm không có ràng buộc gì thêm

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  anle82917  commented on June 8, 2024, 7:27 a.m. edit 2

  Đáp án :

  https://docs.google.com/document/d/1nxBoTVoMnha2bxrUjO6yXRfFMvybM7VTObh4Qv2jUS4/edit?usp=sharing
  

 • 0
  anle82917  commented on June 7, 2024, 11:35 p.m.

  #


 • 6
  ldn694  commented on Sept. 7, 2022, 4:27 a.m.

  Đề bài đã được cập nhật và bộ test đã được điều chỉnh.