Đoán số

View as PDF

Submit solution


Points: 100.00 (partial)
Time limit: 0.1s
Memory limit: 4M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Có một số nguyên dương ~N~ ~(1 \leq N \leq 2 \times 10^9)~, yêu cầu của bạn là đoán con số này.

Đây là một bài dạng interactive, bạn có thể tìm hiểu thêm ở đây.

Để đoán số ~N~, bạn được phép hỏi tối đa ~31~ lần, mỗi câu hỏi gồm một số nguyên dương ~x (1 \leq x \leq 2 \times 10^9)~. Lưu ý rằng nếu hỏi một số lớn hơn ~2 \times 10^9~ hay nhỏ hơn ~1~, bạn sẽ nhận được kết quả WA.

Sau đó, máy chấm sẽ trả về kết quả như sau:

  1. Ký tự > nếu số của bạn lớn hơn ~N~
  2. Ký tự < nếu số của bạn nhỏ hơn ~N~
  3. Ký tự = nếu số của bạn bằng ~N~. Khi gặp ký tự này, máy chấm sẽ kết thúc và kết quả của bạn sẽ được AC, sau đó lập tức kết thúc chương trình của bạn.

Input

Gồm các dòng chứa các ký tự <, >, =.

Output

Gồm các số nguyên dương là số mà bạn hỏi.

Ví dụ

Đầu vào chuẩn Đầu ra chuẩn
12
>
5
<
8
=

Giải thích: Số cần tìm là ~8~.

Note: Khi output bạn không cần phải flush stream, nhưng giữa các câu hỏi phải cách nhau bởi endl, '\n' hoặc dấu cách.

Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    ngohuytin007  commented on Jan. 16, 2024, 8:31 a.m.

    solve quá bổ ích :>>