Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 10M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho mảng A gồm N phần tử, nhiệm vụ của bạn là tìm bội chung nhỏ nhất của N phần tử trong mảng A.

Dữ liệu vào:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên t là số bộ dữ liệu, mỗi bộ dữ liệu bao gồm:

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên n
  • Dòng thứ hai chứa N số nguyên, số nguyên thứ i mô tả cho Ai

Dữ liệu ra: Với mỗi bộ test ghi ra trên một dòng là bội chung nhỏ nhất cần tìm.

RÀNG BUỘC

  • 1 <= T <= 5
  • 1<= N <= 15
  • 1<= ~k_i~ <= 48
    Ví dụ:
Input
1
3
2 3 4
Output
12

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.