Hiệu lớn nhất

View as PDF

Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, F#, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text, Visual Bas

Cho dãy số nguyên ~𝑎_1,a_2,…,𝑎_𝑛~ và số nguyên dương ~𝑘~. Thực hiện phép xóa ~𝑘~ phần tử, sau đó sắp xếp các phần tử theo thứ tự tăng dần, gọi ~𝑊~ là hiệu lớn nhất giữa hai phần tử liên tiếp.

Yêu cầu: Tìm cách xóa để ~𝑊~ nhận giá trị nhỏ nhất.

Input

 • Dòng đầu chứa hai số nguyên dương ~𝑛,𝑘 (𝑘 ≤ 𝑛 - 2);~
 • Dòng thứ hai chứa 𝑛 số nguyên ~𝑎_1,𝑎_2,…,𝑎_𝑛 (|𝑎_𝑖| ≤ 10^9);~

Output

 • Gồm một dòng chứa một số là giá trị ~𝑊~ nhỏ nhất tìm được.
Ví dụ:
Input:
5 1
4 1 2 3 9
Output:
1
 • Subtask 1: ~𝑛 ≤ 100;~
 • Subtask 2: ~𝑛 ≤ 2000;~
 • Subtask 3: ~𝑛 ≤ 10^5;~

Comments

Please read the guidelines before commenting. • 0
  HuanHoaHoe  commented on July 30, 2023, 3:44 p.m.

  ez deque not sechment chee