Trò chơi toán học

View as PDF

Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

An và Bình là những học sinh giỏi, trong các buổi học toán thì 2 bạn đều luôn hoàn thành trước các bài tập. Sau khi hoàn thành các bài tập thì 2 bạn thường chơi những trò có liên quan đến các con số. Trò chơi lần này của 2 bạn như sau: An đưa ra một số nguyên dương A, Bình đưa ra một số nguyên dương B. Mỗi lượt chơi của An, An sẽ thực hiện biến đổi số A của mình mang giá trị mới là |A – B|. Mỗi lượt chơi của Bình thì Bình sẽ biến đổi số B của mình mang giá trị mới là |A – B|. Hai bạn thực hiện các lượt chơi mãi mà trò chơi không bao giờ kết thúc. Để trò chơi có thể kết thúc thì hai bạn đưa ra một số nguyên dương N và quy định nếu sau một lượt chơi nào đó mà một trong hai bạn nhận được số mới có giá trị bằng N thì trò chơi sẽ kết thúc. Bạn biết được số N và các số A, B ban đầu. Hãy xác định xem trò chơi có thể kết thúc hay không?

Lưu ý: cả An và Bình có thể thực hiện lượt chơi bất kỳ mà không phải thực hiện luân phiên lượt chơi.

Input:

  • Dòng đầu tiên chứa số T là số lượng bộ tests
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng ghi ba số A, B và N thể hiện một test

Output: Ghi ra gồm T dòng, mỗi dòng ghi YES nếu trò chơi tương ứng một test cho trong tệp Input có kết thúc, ngược lại thì ghi NO.

Ví dụ:

INPUT
2
6 9 3
9 6 4
OUTPUT
YES
NO

Ràng buộc:

~1 ≤ T ≤ 10^4~

~1 ≤ A, B, N ≤ 10^{18}~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.