Tích đặc biệt

View as PDF

Submit solution

Points: 160.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Cho dãy ~A~ gồm ~N~ phần tử số nguyên. Tìm tổng các tích của của mỗi phần tử ~A_i~ với các phần tử ~A_j~ với mọi ~j>i~

Input:

  • Dòng đầu ghi số ~N~ ~(N<=10^6)~
  • Dòng tiếp theo ghi ~N~ số nguyên, các số cách nhau bởi dấu cách ~A_i<=10^6~.

Output:

  • Ghi một số là kết quả của bài toán
Ví dụ:
Input
4
9 3 4 2
Output
107

Giải thích VD:

Tích = ~(9*3+9*4+9*2)+(3*4+3*2)+(4*2) = 107~


Comments

Please read the guidelines before commenting.