Nén số

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Phép nén của một số nguyên dương K là gán số đó thành số nhỏ nhất mà K không chia hết. Ví dụ phép nén số của 120 là 7, vì 7 là số nhỏ nhất mà 120 không chia hết. Độ nén của một số là số lượng phép nén để số đó thành số 2. Ví dụ số 120 ta có: 120 →7→2 vậy độ nén của 120 là 2.

Yêu cầu: Cho hai số nguyên dương A,B ~(2<A<B<10^{18})~. Tính tổng độ nén của các số lớn hơn hoặc bằng A và nhỏ hơn hoặc bằng B.</p>

Dữ liệu vào Gồm một dòng duy nhất chứa hai số A và B.

Kết quả ra ghi Một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Ví dụ:
INPUT
3 7
OUTPUT
8

Giải thích:

  • Độ nén của 3 là 1;
  • Độ nén của 4 là 2;
  • Độ nén của 5 là 1;
  • Độ nén của 6 là 3;
  • Độ nén của 7 là 1.
  • Tổng độ nén là: 8

Lưu ý: 60% số test tương ứng 60% số điểm của bài có ~B<10^6~


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.