Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 102M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho số nguyên N, bạn hãy tìm số nguyên tố gần với số N nhất. Trường hợp có nhiều số nguyên tố thõa mãn yêu cầu, bạn hãy in ra số nhỏ nhất.

INPUT

  • Dòng đầu tiên chứa số nguyên T, số bộ test.
  • T dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa số nguyên N cần tìm.

OUTPUT: Với mỗi số nguyên N, ghi ra file nprime.out số nguyên tố gần với N nhất thõa mãn yêu cầu đề ra, mỗi số ghi trên một dòng.

RÀNG BUỘC: ~1<=N<10^6; 1<=T<=2*10^6~

VÍ DỤ:
INPUT
3 
51
12
65
OUTPUT
53
11
67

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.