Số bất thường

View as PDF

Submit solution

Points: 500.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Một số được coi là bất thường, nếu tổng các chữ số và tổng bình phương các chữ số (trong hệ thập phân) của nó nguyên tố cùng nhau.

Ví dụ: số ~23~, số ~41~ là các số bất thường.

Bờm rất thích thú với định nghĩa số bất thường này và Bờm muốn nhờ các bạn xác định số lượng số bất thường trong đoạn ~[L,R]~

Input: Gồm hai số nguyên ~L~ và ~R~ ~(1≤L,R≤10^{18})~.

Output: Gồm 1 số nguyên là kết quả cần tìm.

Ví dụ:
INPUT 1
10 11
OUTPUT 1
1
INPUT 2
100 150
OUTPUT 2
19

Subtask 1(40%): ~1≤ L,R ≤10^6~

Subtask 2(30%): ~1≤L,R≤10^9~

Subtask 3(30%): ~1≤L,R≤10^{18}~


Comments

Please read the guidelines before commenting.  • 0
    anle82917  commented on May 23, 2024, 12:32 p.m.

    Quy hoach dong chu so