Tính số tháng để được số tiền N1

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, C++ (Themis), GAS64, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Nhập vào 3 số N, N1, L tương ứng là số tiền gữi ngân hàng, số tiền muốn nhận lại N1 và L là lãi suất ngân hàng trên năm (đơn vị %). Nhiệm vụ của bạn là tính số tháng để có thể nhận lại số tiền lớn hơn hoặc bằng N1 nếu gữi tiết kiệm 1 tháng đáo hạn 1 lần và lãi nhập vốn.

INPUT: Giá trị N, N1, L

OUTPUT: Số tháng để nhận được số tiền N1

RÀNG BUỘC: ~0<=N<=10^6; 0<=L<=50;0<=N1<=10^9~

VÍ DỤ
INPUT
100 101 12
OUTPUT
1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.