Số trọng điểm

View as PDF

Submit solution

Points: 100.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Cho dãy số nguyên ~a_1~… ~a_n~, một số ~a_i~ được gọi là trọng điểm của dãy nếu ~a_i~ là trung bình cộng của 3 số khác nhau và khác ~a_i~ trong dãy.

  • ~4 <= n <=~ ~10^5~
  • |~a_i~|<= ~10^3~

Hãy đếm số lượng số trọng điểm ~k~ của dãy

Input có dạng:

  • Dòng đầu tiên là số nguyên ~n~
  • Tiếp theo là dãy ~a_1~.. ~a_n~

Output: Kết quả bài toán ~k~

Ví dụ:
Input
4 
3 4 8 5
Output
1

Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.