Độ ổn định

View as PDF

Submit solution

Points: 500.00 (partial)
Time limit: 0.5s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem source:
ICPC World Finals 2011 problem D
Problem type

Cho bảng ký tự kích thước ~m * n~ chỉ gồm các ký tự ~0~, ~1~. Giá trị ~R(i)~ được tính bằng trị tuyệt đối của hiệu giữa số lượng ký tự ~0~ với ký tự ~1~ trên dòng ~i~, tương tự ~C(j)~ được tính bằng trị tuyệt đối của hiệu giữa số lượng ký tự ~0~ với ký tự ~1~ trên cột ~j~. Giá trị ổn định ~W = max(R(i), C(j)), \forall i \leq m, j \leq n~.

Ví dụ bảng ký tự sau có giá trị ổn định bằng ~2~:


~0~ ~1~ ~0~ ~1~
~1~ ~0~ ~1~ ~0~
~0~ ~1~ ~1~ ~0~
~0~ ~0~ ~0~ ~1~

Trong quá trình truyền dữ liệu, một số ô của bảng bị mất giá trị, người ta muốn khôi phục lại bảng để nhận được bảng có độ ổn định nhỏ nhất. Yêu cầu: cho bảng ký tự kích thước ~m * n~ với một số ô bị mất, hãy khôi phục lại bảng để nhận được bảng có độ ổn định nhỏ nhất.

Input:

Dòng thứ nhất chứa hai số nguyên dương ~m~ và ~n~ (~m~, ~n \leq 100~).

~m~ dòng tiếp theo, mỗi dòng một xâu độ dài n chỉ gồm các ký tự ~0~, ~1~ và ~*~, trong đó ký tự ~*~ mô tả ô bị mất giá trị

Output:

In ra một số ~W~ là độ ổn định của bảng khôi phục được.

Sample Input:
4 4
0101
1010
01**
****
Sample Output:
0

Giải thích test mẫu: Ta có thể điền bảng để tạo bảng như sau:


~0~ ~1~ ~0~ ~1~
~1~ ~0~ ~1~ ~0~
~0~ ~1~ ~0~ ~1~
~1~ ~0~ ~1~ ~0~

Như vậy, độ ổn định nhỏ nhất của bảng khôi phục được là ~0~.

  • Subtask 1: (10% số điểm): Dữ liệu đầu vào đảm bảo rằng số lượng ô bị mất không quá ~20~.
  • Subtask 2: (90% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm.

    Đề HSG 12 vòng 2 tỉnh Bình Định, năm học 2023-2024


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.