Submit solution

Points: 200.00 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 1G
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C#, C++, F#, GAS64, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text, Visual Bas

Cho hai số nguyên A và B. Yêu cầu in ra tổng của tất cả các chữ số xuất hiện trong các số nguyên từ A đến B.

Input: Một dòng duy nhất chứa hai số nguyên ~A,B (1≤A<B≤10^{15})~</p>

Output: Một dòng duy nhất chứa một số nguyên là kết quả của bài toán.

Ví dụ:
INPUT
5 11
OUTPUT
38

Giải thích: Tổng cần tìm là 38 = (5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 + 0 + 1 + 1)


Comments

Please read the guidelines before commenting.


There are no comments at the moment.