Vé Rạp Phim

View as PDF

Submit solution

Points: 400.00 (partial)
Time limit: 0.25s
Memory limit: 64M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type
Allowed languages
C, C++, GAS64, Java, Pascal, Perl, PHP, Python, Sed, TCL, Text

Một rạp chiếu phim đang khuyến mại vé vào cửa. Vé của rạp được đánh số từ ~1~ tới ~n~ và được bán ra theo thứ tự này. Mỗi khi có một vị khách đến, nhân viên bán vé sẽ đưa cho vị khách này một số vé liên tiếp cho đến khi tổng các chữ số thuộc các vé của vị khách đó lớn hơn một số ~k~ cho trước (hoặc đến khi cả ~n~ vé đã được bán hết). Cho ~n~ và ~k~ (~n \leq 10^{12}~, ~k \leq 2000~), hãy tính xem rạp chiếu phim có thể bán vé cho bao nhiêu vị khách.

Input:

Duy nhất 1 dòng chứa hai số nguyên dương ~n~ và ~k~.

Output:

In ra trên một dòng là số khách mà rạp có thể bán vé cho được

Sample Input:
15 10
Sample Output:
5

Giải thích test mẫu: Vé mà 5 vị khách nhận được lần lượt là: ~(1, 2, 3, 4, 5); (6, 7); (8, 9); (10, 11, 12, 13, 14); (15)~

 • Subtask 1: (10% số điểm): ~n \leq 10^6~
 • Subtask 2: (10% số điểm): ~n \leq 5 * 10^7~
 • Subtask 3: (30% số điểm): ~k \leq 5~
 • Subtask 4: (50% số điểm): Không có ràng buộc gì thêm

  Nguồn: Tin Học Trẻ tỉnh Bình Định bảng B (bảng THCS)

 • Người post đề note: bài này là một bài rất cơ bản trong kì thi dành cho học sinh cấp 2 ở Bình Định (được tạo ra để có thể làm trong ~1~ tiếng làm bài). Nên bạn nào là học sinh THPT chuyên Tin nói riêng và chuyên Tự Nhiên nói chung mà không làm được sub cuối bài này thì cần xem lại =)))

Comments

Please read the guidelines before commenting. • -6
  HuanHoaHoe  commented on July 18, 2023, 11:31 a.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Show it anyway.